08.06.2020
Học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là biện pháp rất quan trọng để nâng cao năng lực công tác, đạo đức cách mạng, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên. Phương châm học tập lý luận chính trị theo Bác Hồ là phải gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, thống nhất giữa tính đảng, tính khoa học và tuyệt đối phải trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Bài viết này tập chung nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chính Minh về học tập lý luận chính trị để giúp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại Trường Chính trị Kiên Giang hiện nay.

ThS. Phan Thị Thanh Thảo

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là biện pháp rất quan trọng để nâng cao năng lực công tác, đạo đức cách mạng, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên. Phương châm học tập lý luận chính trị theo Bác Hồ là phải gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, thống nhất giữa tính đảng, tính khoa học và tuyệt đối phải trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Bài viết này tập chung nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chính Minh về học tập lý luận chính trị để giúp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại Trường Chính trị Kiên Giang hiện nay.

Từ khóa: Học tập lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao vai trò của học tập lý luận chính trị đối với sự hình thành nhân cách và sự định hình tư duy lý luận, phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành tốt công việc được giao. Ngày nay, đất nước đang ngày càng đổi mới và phát triển thì việc học tập lý luận chính trị càng cần thiết và có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển năng lực, phẩm chất của mỗi người.

1. Phương châm học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên. V.I.Lênin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng” (1, tr.30). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất đề cao vai trò của học tâp lý luận chính trị, Người đã viết: “Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên” (2, tr.383). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Người nói: "Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình"(2, tr.117).  Theo Người, cán bộ là là gốc của mọi công việc, cán bộ không có có lý luận dẫn đường, không thể có được năng lực tư duy tốt, làm việc gì cũng không thành công, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì vậy, Người khẳng định huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(4, tr.268). Công tác dạy và học lý luận chính trị cần phải định hướng cho cán bộ, đảng viên nhận thức tư tưởng, mục tiêu và con đường đi lên của các dân tộc. Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng mới làm nổi cách mệnh tiên phong”(4, tr.259).

Phương châm học tập lý luận chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh là phải gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, mỗi khóa học, lớp học, cơ sở đào tạo phải có kế hoạch gắn nội dung học tập với tham quan thực tế, phải khai thác kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị đến tham quan, nghiên cứu thông qua người học. Phải kiên quyết chống bệnh hình thức, đi thực tế theo lối “cưỡi ngựa xem hoa”, trong kế hoạch nghiên cứu thực tiễn cần mạnh dạn tới những nơi có nhiều vấn đề đòi hỏi lý luận lý giải. Học lý luận chính trị phải bảo đảm thống nhất giữa tính đảng, tính khoa học, phải tuyệt đối phải trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tính khoa học là phải mang tính khách quan cùng với những nguyên nhân của nó, tránh “tô hồng” hoặc “bôi đen” hiện thực. Bảo đảm tính đảng, tính khoa học mới có thể thực hiện được mục tiêu giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Để nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, theo chủ tịch Hồ Chí Minh cần đổi mới phương pháp học và nâng cao chất lượng dạy học của người thầy trong giáo dục lý luận chính trị. Trong bài diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc, Người Viết: “Việc học tập lý luận chính trị không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí được tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong cách mạng của chúng ta. Như thế học tập lý luận cốt để áp dụng vào thực tế” và “Mục đích học để vận dụng chứ không phải học vì lý luận” (4, tr.289). Theo Người, tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình. Bởi theo Người lý luận là trí khôn của Đảng: “Đảng không có lý luận thì khác nào người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(5, tr.607 ). Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Đảng ta khẳng định lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị tại các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Kiên Giang hiện nay

Trường Chính trị Kiên Giang có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương. Để thực hiện tốt chức năng của mình, hàng năm, Trường Chính trị Kiên Giang thường xuyên mở các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính với nhiều hình thức đào tạo tập trung và không tập trung, trong đó, có nhiều lớp mở tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đối tượng học tập các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Học viên học tập các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính rất đa dạng, trong đó, cán bộ tuổi đời trên 30 khá đông, đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác, nhạy bén, có nhiều người đã đạt trình độ chuyên môn đại học và sau đại học, đây là một lợi thế rất lớn trong học tập và tiếp thu kiến thức lý luận chính trị - hành chính.

Phần lớn học viên được cử đi học các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính phải vừa phải thực hiện nhiệm vụ học tập, vừa phải đảm nhiệm công việc ở cơ quan, đơn vị công tác, nhất là lớp hệ không tập trung, thời gian học không liên tục, đa số học viên giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý nên bị chi phối nhiều bởi công việc tại cơ quan, phần lớn các bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, học tập tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, thì vẫn còn một số học viên tinh thần học tập không toàn tâm toàn ý, thậm chí một số học viên chưa chấp đúng quy định về giờ giấc học tập theo quy chế, thái độ và ý thức rèn luyện chưa nghiêm túc, việc tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế, thảo luận trên lớp và các phong trào khác của Nhà trường còn mang tính hình thức, chưa tích cực…vì vậy kết quả học tập chưa cao.

Học tập lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng, dẫn dắt hoạt động thực tiễn trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp cho người học có sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra. Tích cực học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn cung cấp cho người học thế giới quan và phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Để nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, các cơ quan đơn vị cần xem xét đề cử những cán bộ có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có nhu cầu học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức cách mạng, tâm huyết với nghề nghiệp, chức trách, nhiệm vụ được giao. Cơ quan đơn vị cử cán bộ đi học, phải thường xuyên liên lạc với Nhà trường qua đó nắm bắt tình hình học tập của cán bộ đơn vị mình, nhắc nhở kịp thời những cán bộ chưa thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Nhà trường. Phải coi việc được đi học lý luận chính trị là một vinh dự, khẳng định sự phấn đấu và trưởng thành của người cán bộ. Vì vậy, cơ quan, tổ chức cửa cán bộ đi học phải tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ an tâm đi học, như bố trí người làm thay, hỗ trợ thêm về vật chất cho cán bộ đi học, có hình thức khen thưởng đối với những cán bộ có thành tích học tập tốt.

Hai là, Nhà trường (Trường Chính tỉnh, các trung tâm chính trị) cần tạo điều kiện về nơi ăn, ở và học tập cho học viên, tăng cường thực hiện nghiêm các quy chế liên quan đến việc dạy và học để kịp thời chỉnh đốn thái độ học tập của học viên như: quy chế thi, kiểm tra, quy chế học viên, nội quy...có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải luôn quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị, ra sức nghiên cứu học tập, nâng cao kiến thức nhằm phục vụ tốt cho giảng dạy. Trong giảng dạy phải thực hiện tốt phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, kết hợp giữa truyền đạt về kiến thức với kỹ năng thực hành, giúp cho người học có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó chú ý kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp tích cực khác gây sự hứng thú cho người học trong mỗi giờ giảng.

Giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp nêu cao trách nhiệm của mình hơn nữa trong việc nhắc nhở, chỉnh đốn những học viên vi phạm nội quy học tập, quy chế thuộc trách nhiệm mình quản lý.

Ba là, mỗi học viên khi được của đi học tập lý luận chính trị cần xác định mục tiêu học tập một cách đúng đắn, có sự bàn giao công việc rõ ràng trước khi đi học, sắp xếp công việc gia đình để có thể an tâm đi học. Mặc dù được cử đi học, nhưng vẫn đảm nhiệm công việc ở cơ quan, áp lực bắt buộc phải hoàn cả nhiệm vụ công tác và hoàn thành nhiệm vụ học tập, tuy nhiên cần phải ưu tiên cho việc học tập, tuân thủ nội quy, quy chế của Nhà trường một cách nghiêm túc. Có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc trong giờ học, có thái độ tôn trọng thầy cô trên lớp, đi học đúng giờ, không làm việc riêng trong giờ học, có như vậy mới học tập, rèn luyện trở thành người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào do Nhà trường cũng như lớp tổ chức. Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở cũng như nơi học, đồng thời kêu gọi những người khác cùng tham gia.

Tóm lại, học tập lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi người cán bộ hiện nay là để nắm những kiến thức của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó xây dựng lập trường, quan điểm, phương pháp cách mạng phù hợp. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên khi cử đến Trường Chính trị học tập lý luận chính trị là vinh dự lớn, phải tích cực, chủ động, vượt khó để học tập và rèn luện để nắm nội vững dung khoa học thiết thực của lý luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, áp dụng các kiến thức đã học vào giải quyết công việc của cơ quan, địa phương với năng suất, hiệu quả cao.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. V.I. Lênin (1975), Toàn tập, tập 6, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 3, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

5. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 

 

 

Số lần đọc: 80
Tin liên quan