11.06.2020
Bài viết tập trung phân tích, tổng kết các kết quả của công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị Kiên Giang giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp cho sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

ThS. Nguyễn Thị cẩm Hà

                                                   Bí thư CB, Trưởng phòng QLĐT&NCKH

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích, tổng kết các kết quả của công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị Kiên Giang giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp cho sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang cho nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Từ khóa: Nâng cao chất lượng, công tác quản lý đào tạo, Đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang.

Quản lý đào tạo (QLĐT) là một chức năng quan trọng trong hoạt động của Trường Chính trị, giúp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu khi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xét tuyển sinh; quản lý quá trình dạy và học giảng viên và học viên nhằm đảm bảo chất lượng theo quy định nhằm đảm bảo theo Quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành. Đây có thể coi là “xương sống” trong hoạt động giáo dục, là nền tảng của sự phát triển Nhà trường. Bài viết đánh giá một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý đào tạo trong nhiệm kỳ VII, từ đó nêu lên một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo của Trường trong nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

2. Kết quả công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020

2.1. Những ưu điểm đạt được và nguyên nhân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để trang bị kiến thức, kỹ năng công tác và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển tỉnh nhà đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ Trường đã thực hiện đột phá trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng trên tất cả các mặt về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng tới mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh nhà; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tính chiến lược, với tầm nhìn dài hạn, đón đầu xu thế trong một số chuyên ngành, lĩnh vực nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đã thực sự nâng cao được năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ, gắn đào tạo, bồi dưỡng với công tác bố trí, sử dụng, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ và bản thân cán bộ, công chức, viên chức tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng… của Nhà trường

Đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang xác định việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, Đảng uỷ cùng với Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xác với nhu cầu của địa phương và khả năng của Nhà trường để xây dựng kế hoạch trình Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng, thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ kế hoạch được duyệt hằng năm, Đảng ủy xây dựng chương trình công tác năm, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cụ thể hoá theo nhiệm vụ và tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tích cực, chủ động mở rộng quy mô, đối tượng và hình thức đào tạo, bồi dưỡng; vừa chú trọng đào tạo lý luận chính trị - hành chính vừa mở rộng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ theo lĩnh vực tương ứng; phối hợp chặt chẽ với các học viện, trường đại học mở các lớp cao cấp lý luận chính trị, cao học, đại học, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo cấp sở và tương đương…Thực hiện tốt việc mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh bao gồm các lớp cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý, lớp chuyên viên chính, chuyên viên, lãnh đạo, quản lý cấp phòng, các lớp tập huấn chuyên môn của chính quyền và các đoàn thể trong tỉnh… Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ qua đạt 102,8%, vượt 2,8% so với kế hoạch được giao (Nghị quyết Đại hội đề ra là 100%). Trung bình hằng năm, 100% giảng viên giảng dạy đạt và vượt giờ chuẩn.

Đi đôi với việc mở rộng quy mô, đối tượng và hình thức đào tạo, Đảng ủy Nhà trường cũng đã chú trọng lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học và tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm các chương trình, quy trình, quy chế, quy định đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ và chặt chẽ.

Trong hoạt động quản lý đào tạo, Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy, học tập, ra đề thi, kiểm tra và đáp án; thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, bảo đảm việc tổ chức ra đề, thi, chấm thi, chấm thi tốt nghiệp, hướng dẫn viết và chấm khoá luận, xét tốt nghiệp cuối khoá một cách khách quan, nghiêm túc, đảm bảo Quy chế, Quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo việc đổi mới cơ chế phối hợp trong tổ chức, quản lý các loại lớp, nhất là các lớp phối hợp với tuyến trên và các lớp mở ở huyện bằng việc quy định chặt chẽ về trách nhiệm và quan hệ giữa Nhà trường với các địa phương, giữa Nhà trường với các trường tuyến trên, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát thông qua hệ thống camera của Nhà trường... Vì vậy, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường hằng năm không ngừng được nâng lên.

Nguyên nhân đạt được những ưu điểm trên là do:

Công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự tham mưu tích cực, chủ động của lãnh đạo phòng, khoa trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo nên sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí lại nhân sự phòng, khoa theo Quy định 09-QĐi/TW đã tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được năng lực, sở trường công tác của cán bộ đảng viên, viên chức Nhà trường.

Cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, tính năng động, tích cực, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định và động cơ học tập của học viên ngày càng được nâng lên.

2.2. Một số mặt còn hạn chế và nguyên nhân

Tuy nhiên nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể là: Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đôi lúc chưa sát với nhu cầu hằng năm; công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ... một số mặt hiệu quả chưa cao. Một vài cán bộ, giảng viên chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; trong công tác giảng dạy, việc gắn liền lý luận với thực tiễn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ vẫn còn hạn chế...; việc ra đề, làm đáp án, chấm thi, kiểm tra, hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp còn có những sai sót nhất định; chất lượng, tính thực tiễn của khoá luận chưa cao.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát giảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên, sâu sát; công tác thanh tra giáo dục, việc kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế học viên chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác giáo vụ còn có những mặt hạn chế, sai sót; hoạt động phối hợp giữa giảng dạy, quản lý và phục vụ có lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do:

Trong những năm qua công tác quản lý đào tạo những lúc thiếu chặt chẽ, sự phối các phòng khoa chưa nhịp nhàng, từ đó dẫn đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng chưa đồng bộ, đôi lúc chưa tập trung và quyết liệt.

Nội dung chương trình và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong tỉnh ngày càng cao, nhưng một bộ phận giảng viên hiện nay có những hạn chế nhất định về năng lực, kinh nghiệm - nhất là khi nhiệm kỳ qua có nhiều cán bộ chủ chốt về hưu.

Một số quy định về chế độ, chính sách đối với giảng viên, viên chức của trường chính trị chưa phù hợp, nhưng chưa được chỉnh sửa, bổ sung kịp thời nên ảnh hưởng đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng chung của Trường.

Cơ sở vật chất tuy đã được tăng cường nhưng trang thiết bị phục vụ cho dạy-học và sinh hoạt của học viên xuống cấp, chưa đồng bộ nên đã ảnh hưởng phần nào đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở  đảng bộ Trường Chính trị Kiên Giang

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là nhằm đạt được mục tiêu: Nâng cao kiến thức, tri thức, trình độ hiểu biết của cán bộ, công chức, thông qua các phương pháp đào tạo mới tăng hàm lượng khoa học, thực tiễn, thực hành, phân tích và xử lý tình huống, trao dồi các kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn để cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, có tinh trách nhiệm và chuyên nghiệp. Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và tư chất của cán bộ công chức;… Để đạt được kết quả trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản có liên quan đến công tác quản lý, đào tạo như: Quy chế, quy trình, Nội quy của Trường; chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến giảng viên và học viên, phấn đấu đến năm 2025 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, nhất là ở xã, phường được tham gia đào tạo, bồi dưỡng đối tượng cán bộ, công chức viên chức đạt trình độ lý luận chính trị và chuyên môn theo ngạch, bậc, các lớp bồi dưỡng kỹ năng theo qui định hiện hành của Bộ Nội vụ. Đảm bảo thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng khung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhưng phối hợp các cơ sở đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện IV…

Thứ hai, xây dựng cơ chế, chính sách để tuyển chọn đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên chất lượng; xây dựng đội ngũ giảng viên có kiến thức sâu, rộng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn; cung cấp cho người học những thông tin, kiến thức thiết thực; chú trọng mời giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị công tác trong ngành, trong địa phương có kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng theo từng vị trí việc làm. Tiếp tục lựa chọn giảng viên trẻ có năng lực và khả năng về ngoại ngữ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để tiếp cận kiến thức mới, kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Mở rộng hợp tác, trao đổi với các học viện, trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh nhà.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp các khoa, phòng trong công tác quản lý giảng dạy và học tập của giảng viên học viên, bằng nhiều hình thức kiểm tra trực tiếp trên lớp, kiểm tra thông qua hệ thống camera Trường, chủ nhiệm các lớp… một cách nghiêm túc và chặt chẽ nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tac đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và trang bị các thiết bị hiện đại, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho việc dạy và học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường, hoàn thiện khu giảng đường, thư viện, ký túc xá đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thứ năm, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm quan tâm với ý thức trách nhiệm cao quản lý đạo tạo và coi trọng đúng mức, có trách nhiệm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng giúp cán bộ công chức, viên chức có khả năng lãnh đạo, quản lý tốt đơn vị, địa phương phụ trách. Phân tích, xử lý các tình huống, hình thành phương pháp luận, nhận thức khoa học và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn nhanh, nhạy và đạt hiệu quả cao nhất.

Tóm lại, nâng cao chất lượng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ rất quan trọng của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của tỉnh nhà, Trường Chính trị Kiên Giang cần có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đức, có tài, năng động, sáng tạo có tính chuyên nghiệp cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020- 2025, và tầm nhìn đến năm 2030./.

 

Số lần đọc: 36
Tin liên quan