29.05.2020
Tóm tắt: Công tác cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trong nhiệm kỳ 05 năm qua. Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng công tác cải cách hành chính tại Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt như: hoàn thiện thể chế nội bộ; đổi mới tổ chức, sắp xếp bộ máy; cải tiến thủ tục, lề lối làm việc; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới quản lý tài chính, công sản; hiện đại hóa hoạt động của Trường,…đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà.

ThS Giang Thị Đào Thơ

GVC Khoa Nhà nước và Pháp luật

Trường Chính trị Kiên Giang

Tóm tắt: Công tác cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trong nhiệm kỳ 05 năm qua. Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng công tác cải cách hành chính tại Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt như: hoàn thiện thể chế nội bộ; đổi mới tổ chức, sắp xếp bộ máy; cải tiến thủ tục, lề lối làm việc; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới quản lý tài chính, công sản; hiện đại hóa hoạt động của Trường,…đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà.

Từ khóa: Cải cách hành chính, Trường Chính trị Kiên Giang.

Cải cách hành chính là một chủ trương quan trọng trong của Đảng và nhà nước ta trong những năm qua. Hoạt động này đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện trong những năm gần đây đã càng phát huy giá trị, hiệu quả khi là một công cụ quan trọng, hữu hiệu cho nước ta nói chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Kiên Giang nói riêng tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo, điều hành trong tình hình mới. Trong 05 năm (2015-2020), Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thực hiện cải cách hành chính nội bộ trường đạt được những thành tựu trên một số lĩnh vực như sau:

1. Một số kết quả tích cực trong cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020

- Về hoàn thiện thể chế nội bộ: Hoàn thiện thể chế là nội dung đầu tiên nhằm xây dựng cơ sở pháp lý nội bộ cho tổ chức và hoạt động của Trường, Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhà trường đã tiến hành rà soát, tập hợp, thống kê, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các Nội quy, Quy chế trên các lĩnh vực tổ chức và hoạt động. Tổng số đã ban hành được hơn 20 Nội quy, Quy chế. Đây là cơ sở để giúp nhà trường hoạt động đầy đủ, chính xác, quy củ, bài bản và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn trước.

- Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về  chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Quy định số 1850-QĐ/TU nhằm cụ thể hoá Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, theo đó Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường đã kịp thời tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị phòng, khoa, kết hợp điều động chuyển đổi vị trí công tác phù họp với trình độ, năng lực của viên chức. Nhìn chung, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn so nhiệm kỳ trước, đã giảm từ 07 phòng, khoa giảm còn 05 phòng, khoa (giảm 01 phòng, 01 khoa ); giảm 01 phó hiệu trưởng, 01 Trưởng phòng, 01 trưởng khoa, bên cạnh đó cũng quy định tổng số biên chế gắn với cơ cấu vị trí việc làm theo nguyên tắc “vì công việc mà bố trí người phù hợp”, chỉ tiêu lãnh đạo, quản lý/ trên số biên chế phòng, khoa và lộ trình thực hiện, đã thực hiện tinh giản biên chế và hợp đồng lao động hơn chục người so với nhiệm kỳ trước đây. Qua thực hiện cải cách tổ chức bộ máy đã giúp cho tổ chức Nhà trường hiện nay gọn, nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động sau khi kiện toàn đã yên tâm công tác, bước đầu cho thấy sự phù hợp, hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

- Về cải tiến thủ tục, lề lối làm việc: Cải cách thủ tục, lề lối làm việc là một nội dung được thực hiện rất tốt trong nhiệm kỳ qua tại trường Chính trị Kiên Giang, trong đó, căn cứ vào các văn bản pháp luật, chính sách, Quy chế, Quy định của Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ và các quy định có liên quan, Trường vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, đã xây dựng được hệ thống Nội quy, Quy chế, quy trình làm việc của các phòng, khoa trong công tác giảng dạy và quản lý, ngoài ra còn tổ chức ứng dụng kết quả của nhiều đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến quy trình, lề lối làm việc trong công tác quản lý đào tạo, giảng dạy, quản lý và điều tiết giờ giảng. Việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đều được tổ chức thực hiện theo các Quy chế, Quy trình và các sáng kiến nên đã giúp công việc hoạt động được hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng lên. Trong lãnh đạo quản lý, luôn tôn trọng, bảo đảm và phát huy dân chủ của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và ngày càng quy củ, bài bản, chất lượng hơn.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động: Thực hiện mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trên tất cả các mặt về phẩm chất đạo đức, năng lực, lấy tiêu chuẩn vị trí việc làm là trung tâm của công tác cán bộ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ hàng năm, trong từng nhiệm kỳ, đặc biệt giai đoạn hiện nay, Trường đang triển khai xây dựng đề án quy hoạch nhân sự của Trường Chính trị chuẩn giai đoạn 2025-2030, đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự theo hướng công khai, minh bạch, thu hút người có tâm, có tài theo tiêu chuẩn và yêu cầu công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí, bổ nhiệm công chức, viên chức được tổ chức thực hiện thường xuyên gắn với quy hoạch và vị trí việc làm. Công tác đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng được đổi mới theo mục tiêu thiết thực, chất lượng. Việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời… đã tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó lâu dài, tâm huyết với công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, tác phong, lề lối làm việc ngày càng khoa học, hướng dần đến hiện đại.

- Về đổi mới quản lý tài chính, công sản: Cải cách quản lý tài chính, công sản được quan tâm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng pháp luật, chính sách ở Trường trong 05 năm qua. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo thường xuyên xem xét bổ sung, hoàn thiện Quy chế Chi tiêu nội bộ và các quy định có liên quan đảm bảo kịp thời cập nhật quy định của pháp luật, chính sách, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện nguồn lực được phân bổ, tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ thu-chi tài chính đúng quy định, kịp thời khắc phục những hạn chế, sai sót; chủ động, tích cực cùng các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc trong sử dụng kinh phí và chế độ chính sách đối với học viên, giảng viên, viên chức và người lao động, giáo dục đảng viên, viên chức nêu cao tinh thần tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Qua tổ chức thực hiện đã đảm bảo đúng, đủ theo quy định pháp luật, qua đó đã tiết kiệm kinh phí hoạt động góp phần tăng thu nhập, động viên công chức, viên chức và người lao động làm việc ngày càng tốt hơn. 

- Về hiện đại hóa hoạt động của Trường: Hiện đại hóa hoạt động là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính và xu thế tất yếu của hội nhập quốc tế và nền hành chính, là yêu cầu quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Trong 05 năm qua, trường Chính trị tỉnh Kiên Giang đã quan tâm tổ chức thực hiện nhiều hoạt động đầu tư hiện đại hóa hệ thống làm việc: Với tổng diện tích hơn 02 ha, hệ thống làm việc hành chính, 02 khu giảng đường, 04 Khu nhà nghỉ học viên. Bên cạnh đó, đã quan tâm đầu tư hệ thống máy mọc trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác chuyên môn và nghiên cứu cho đội ngũ công chức, viên chức và học viên như cùng với hệ thống hạ tầng thông tin tốt, hoạt động hiệu quả như Website, hệ thống văn phòng điện tử nội bộ, hệ thống Email công vụ nội bộ, mạng xã hội…làm cơ sở cho đổi mới phương pháp làm việc truyền thống sang điện tử hóa như hướng đến văn phòng không giấy tờ, ứng dụng công nghiệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, đang hoàn thiện phòng họp trực tuyến và trang bị 100% phòng học có camera v.v.. góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của nhà Trường ngày càng tốt hơn

* Nguyên nhân đạt được những thành công trên là do:

 Đạt được những kết quả tích cực trên là nhờ sự quan tâm, sâu sát, sự tâm huyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Do quan điểm chủ trương của Đảng và nhà nước ta hiện nay là đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trường Chính trị tỉnh Kiên Giang là một bộ phận không thể tách rời, và trường có đội ngũ nhân sự có mặt bằng trình độ chung cao, nhận thức tốt và có truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó để đạt mục tiêu chung. Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất cũng như chế độ chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của trường ngày càng được quan tâm cải thiện giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng động lực tốt cho quá trình cải cách hành chính tại trường trong 05 năm qua.

2. Một số mặt còn hạn chế và bài học kinh nghiệm cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được như trên, công tác cải cách hành chính ở Trường 05 năm qua vẫn còn một số mặt hạn chế như:

- Cải cách hành chính còn chậm so với kế hoạch, lộ trình, tiến độ chung, còn chưa đồng bộ, chưa được thông suốt trong cùng hệ thống từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới Trường và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Một số viên chức, người lao động chưa thường xuyên cập nhât thông tin điều hành trên Website, và Văn phòng điện tử của Trường nên chưa nâng cao hiệu quả hoạt động ở Nhà trường.

- Một số nội dung cải cách hành chính có liên quan đến công nghệ cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở Nhà trường chưa thành thạo, một số nội dung chưa được quan tâm thực hiện tốt như trong nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện Email công vụ, các quy trình quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 có lúc còn chưa được duy trì và tổ chức thực hiện đầy đủ.

- Việc ứng dụng Mạng xã hội Zalo trong thông tin, điều hành công việc là rất cần thiết, tuy nhiên vẫn còn mang tính tự phát, bảo mật và an toàn thông tin chưa chưa đảm bảo.

* Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do:

Hoạt động của Nhà trường phải đảm nhận hệ thống công việc chuyên môn lớn với đội ngũ nhân sự mỏng nên đầu tư cho công tác cải cách hành chính còn chưa thực sự đầy đủ, hệ thống pháp luật, chính sách thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh gây khó khăn cho tổ chức thực hiện, cải cách hành chính là một quá trình lâu dài, phải thực hiện từng bước và phải thay đổi tư duy theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường chưa theo kịp, một số nội dung cải cách hành chính còn có tính chất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm như cải cách tổ chức, bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức, một số nội dung khác lại đòi hỏi sự đầu tư lớn và trình độ khoa học công nghệ cao như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trường để đổi mới thủ tục, lề lối, phương pháp làm việc…

* Bài học kinh nghiệm rút ra cho công tác thực hiện cải cách hành chính ở Trường Chính trị Kiên Giang thời gian tới:

Công tác cải cách hành chính ở Nhà trường muốn đạt được nhiều thành công cần phải được sự quan tâm sâu sát, sự tâm huyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đối với công tác cải cách hành chính, trong đó, chú trọng đổi mới lề lối, thủ tục, tác phong, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu cho thành công của công tác cải cách hành chính tại Trường thời gian qua.

Sự quyết tâm cao và luôn nêu gương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại trường của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, trong đó đặc biệt quan trọng, quyết định là sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Đổi mới tư duy và kiên quyết tự thay đổi theo những yêu cầu của cải cách hành chính của tất cả công chức, viên chức và người lao động của Trường là yếu tố làm nên sự thành công, mặc dù sự thay đổi này đã gặp phải nhiều khó khăn nhất định như phải từ bỏ phương pháp làm việc truyền thống bằng giấy tờ mà chúng ta đã quá quen thuộc trong rất nhiều năm qua, phải chuyên nghiệp hóa trong công tác chuyên môn và quản lý, phải tiếp cận với tiêu chuẩn công việc mới theo TCVN ISO 9001: 2008, phải thường xuyên thay đổi mà chúng ta chưa quen, chưa chuyên nghiệp, phải đầu tư điều kiện hạ tầng chung cho cả trường và từng cá nhân …điều này đã giúp cho công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả khả quan và hướng đến mục đích như mong đợi.

3. Một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang hiện nay

Để tiếp tục thiện hiện công tác cải cách hành chính của Nhà trường, hướng đến xây dựng một trường chính trị chuẩn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì cần quan tâm thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, cần quan tâm xem xét, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Trường cho cả giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ tới, đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở kế hoạch chung và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hai là, phải quan tâm xem xét, rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định, nội quy, quy chế, quy trình…nội bộ có liên quan đến công tác cải cách hành chính của Nhà trường để làm cơ sở cho công tác tổ chức thực hiện được thống nhất, toàn diện và đầy đủ hệ thống thể chế nội bộ, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng của Trường, trong đó có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đáp ứng yêu cầu cải cách chính.

Bốn là, tiếp tục quán triệt mục tiêu, quan điểm cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn trường để thống nhất thực hiện, Ngoài ra, cũng cần quan tâm đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng của công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện những nội dung cải cách liên quan đến công nghệ cao.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mặc, và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Tóm lại, công tác cải cách hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 05 năm qua. Qua nghiên cứu thực tế, cho thấy cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và hiệu quả cho đội ngũ viên chức, giảng viên, học viên, không ngừng nâng cao chất lượng đào đạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà./.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Đảng ủy Trường Chính trị Kiên Giang (2020), Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Kiên Giang.

 

Số lần đọc: 39
Tin liên quan