06.04.2020

ThS. Tô Văn Đức

                       Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở - Trường Chính trị Kiên Giang

Tóm tắt

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thời gian qua, Trường Chính trị Kiên Giang đã tích cực thực hiện Nghị quyết, không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy lý luận chính trị tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch, phản động bảo vệ những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới.

1. Đặt vấn đề

Trường Chính trị Kiên Giang có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, Nhà trường đã luôn xác định công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, theo đó Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVQGHCM-TCT, ngày 24/9/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với tư cách là “người thầy” bằng sự gương mẫu, nêu gương của mình là những người tâm huyết, nắm vững, có niềm tin sâu sắc vào lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là yếu tố quan trọng, là “vũ khí” hàng đầu góp phần tuyên truyền, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên noi theo, làm theo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Một số kết quả tích cực về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị Kiên Giang

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, với sự “bùng nổ” thông tin trên phạm vi toàn cầu, sự phát triển vượt bậc của internet và mạng xã hội,… đem lại nhiều tiện ích cho loài người, song cũng bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng xuyên tạc lịch sử, xét lại hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng lợi dụng “tình trạng suy toái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn…” [1], để tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta… Chúng ra sức lợi dụng và sử dụng những hạn chế, sai sót trong công tác lãnh đạo, quản lý để xuyên tạc, quy chụp về bản chất của Đảng, của Nhà nước, tăng cường tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì vậy, người cán bộ giảng viên Trường Chính trị hiện nay phải là những người đi đầu trong trách nhiệm nêu gương, là những tấm gương sáng trong nghiên cứu, học tập nắm vững và tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện được “vũ khí” nêu gương, trước hết người giảng viên Trường Chính trị phải am hiểu và có kiến thức sâu rộng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 475-HD/HVQGHCM-TCT, ngày 24/9/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, từng nội dung và các giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được 56/56 cán bộ, đảng viên của Nhà trường tiếp thu đầy đủ và tích cực hưởng ứng thực hiện. Trong các buổi họp Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, các buổi họp phòng, khoa, đều có nội dung thảo luận về tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao Khoa Lý luận cơ sở là chủ công thực hiện và theo dõi thực hiện Nghị quyết này, Khoa Lý luận cơ sở đã thảo luận và ra nghị quyết mỗi quý sẽ viết 02 bài có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng lên Website Nhà trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi ủy chi bộ đảng và lãnh đạo các phòng, khoa trong Nhà trường thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất đội ngũ giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy phải cập nhật vào bài giảng nội dung đấu tranh, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, từng cán bộ, đảng viên của Nhà trường đã nghiên cứu sâu sắc những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thật sự ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mỗi cán bộ, đảng viên, thấm sâu, nhuần nhuyễn và trở thành nội lực của bản thân. Trách nhiệm nêu gương của người thầy giảng dạy lý luận chính trị được phát huy trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, đảm bảo được các yêu cầu: Truyền đạt các nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khách quan, tính khoa học, tính đảng, có sự phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị trường tồn của nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

3. Một số giải pháp chủ yếu tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Kiên Giang bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng tôi xin khuyến nghị một số giải pháp sau:

- Một là, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Chính trị phải được thể hiện bằng sự tự giác của mỗi người, làm gương cả trên ba mặt: Tinh thần, vật chất và văn hóa. Từng cán bộ, đảng viên mà trước hết là đội ngũ giảng viên phải thay đổi được nhận thức, phải nâng cao lòng tự trọng, phải biết xấu hổ khi làm những việc mà dư luận không đồng tình. Người giảng viên lý luận chính trị càng giữ vị trí cao, chức vụ càng quan trọng càng phải phát huy tình thần nêu gương, tự phê bình và phê bình về tư tương chính trị, đạo đức lối sống ở mọi lúc, mọi nơi thì mới có tác dụng lôi cuốn cấp dưới, học viên và quần chúng noi theo. Bên cạnh, cần sự thẳng thắn, dũng cảm phê bình của cấp ủy, cơ quan và phát huy phong trào nói thẳng, nói thật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Hai là, phải xác định, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Chính trị hiện nay vừa là yêu cầu, vừa là trách nhiệm của mình đối với Đảng, với nhân dân và với chính bản thân mình. Để nhận thức đúng, đầy đủ về trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập và quán triệt đầy đủ nội dung trong các quy định của Đảng. Phải xác định trách nhiệm nêu gương là giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc, là văn minh, là truyền thống đạo lý của dân tộc, nêu gương chính là hành động của mình tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội có tính thuyết phục, thuận lòng người, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức, chống sự lợi dụng, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Ba là, phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, là: nêu gương những người bình thường hàng ngày có những hành động bình thường mà anh hùng, xứng đáng được học tập, ai cũng có thể làm theo. Theo Bác cần phải: “Lấy gương tốt, người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, lối sống mới”. Từ tư tưởng, quan điểm của Người có thể hiểu: Trong gia đình, cha mẹ là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy cô giáo là tấm gương cho học viên; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu là tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo; người này có thể làm gương cho người khác. Bác từng nhắc nhở: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[2, tr.263]. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên của Nhà trường phải được thực hiện thông qua những việc làm cụ thể, đúng với nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc làm thường xuyên trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu gương qua những hành động cụ thể, từ đó tuyên truyền rộng rãi ra cơ quan, đơn vị và toàn xã hội để mọi người biết và noi theo.

- Bốn là, người cán bộ, đảng viên, nhất là giảng viên và cán bộ chủ chốt chẳng những phải có trách nhiệm tu dưõng, rèn luyện để trở thành con người có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, mà còn phải là tấm gương, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, ý thức chiến đấu, phong cách làm việc, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, phải nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, háo danh, công thần, hứa “suông”, lời nói không đi đôi với việc làm, nói nhiều làm thì ít. Chống các biểu hiện đoàn kết xuôi chiều cục bộ, bè cánh, lợi ích nhóm, kèn cựa địa vị, quan liêu, xa dân, lợi dụng tập thể để đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, lạm quyền, lộng quyền, quyền lực “ăn theo”, tham vọng quyền lực, tham nhũng, hối lộ đưới mọi hình thức. Cán bộ chủ chốt trong Nhà trường phải có thinh thần: dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, chủ động từ chức khi xét thấy bản thân không đủ điều kiện, không đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

- Năm là, cán bộ, đảng viên Nhà trường khi tham gia mạng xã hội phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội, đó là những thông tin không rõ nguồn gốc, ý kiến cá nhân, ý kiến trái chiều, ý kiến đa chiều, thông tin thiếu kiểm chứng và do vậy không phải là thông tin chính thức của các cơ quan chức năng, nhiều thông tin phản động của các thể lực thù địch, chống phá trong và ngoài nước. Vì vậy, cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội phải có hành động một cách ý thức khi đọc, đăng bài viết, like hoặc share các liên kết hay tham gia bình luận. Tăng cường đăng, like, chia sẻ những bài viết, những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời, phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.  

4. Kết luận

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng. Để phát huy được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, không thể bằng một vài chiến dịch, cuộc vận động mà có thể thành công, cần phải kết hợp nhuần nhuyễn nhiều giải pháp, trong đó, phải có nhận thức đúng mục tiêu, đối tượng, từ đó xác định đúng nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp, thông qua công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thì mới thành công. 

Tài liệu tham khảo

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII, Hà Nội.

2. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, T.1, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Hà Nội.

 

Số lần đọc: 100
Tin liên quan