19.05.2020

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Phòng QLĐT và NCKH

Trường Chính trị Kiên Giang

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số 120 ngày 15 tháng 10 năm 1949, với bút danh XYZ, bài viết ngắn gọn nhưng rất súc tích, cô đọng, chứa đựng những tư tưởng vĩ đại của Người về công tác dân vận, không những là “cẩm nang” của những người làm công tác vận động quần chúng mà còn là mẫu mực về cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, vừa khái quát cao lại vừa cụ thể, dễ nhớ, dễ làm theo, đến nay đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng tư tưởng dân vận của Bác Hồ ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống, trong mỗi lĩnh vực công tác, trong đó có công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị, góp phần cho những thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lọc tinh hoa trí tuệ của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển, không có gì quý bằng nhân dân, không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Theo Người, muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân [1]. Vì vậy, dân vận là vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân, trong bài báo “Dân vận”, Bác viết: “Nước ta là nước dân chủ”, chữ dân được nhắc nhiều lần, trong đó, điều cơ bản nhất là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. “Dân vận là gì?”, theo Bác đó:“không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. Bác đặt câu hỏi “Ai phụ trách dân vận?”, và tự trả lời bằng cách gợi mởi để mọi người suy nghĩ: “cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu”. Giải thích, đó là cách tốt nhất để dân hiểu đúng, làm đúng, ủng hộ cách mạng, ủng hộ đường lối kháng chiến. Dân thông rồi thì lại phải “đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ”. Không nói suông, bài báo “Dân vận” chỉ ra rằng, làm công tác dân vận “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “phải thật thà nhúng tay vào việc”.  Ở Bác bao giờ lời nói cũng đi đôi với việc làm. Dân vận trong lời giải thích, vận động, thuyết phục, chưa đủ. Cần phải dân vận trong hành động, trong cuộc sống, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống. Người căn dặn chúng ta: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” [2].  Dân vận khéo là phải tránh bệnh chủ quan, duy ý chí, phải phát huy dân chủ, có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến và động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vận dụng mô hình dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Kiên Giang hiện nay

Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học là công tác rất quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị, là khâu có liên quan đến nhiều khâu khác trong hoạt động của Nhà trường, cán bộ làm công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tiếp xúc trực tiếp với học viên, các giảng viên và với nhiều cơ quan, tổ chức khác ngoài Nhà trường, vì vậy, để công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường đạt hiệu quả cao, phải vận dụng dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện tốt công tác dân vận đó là phải thường xuyên gắn bó với đồng nghiệp, với học viên với mọi người; luôn tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia; mình vì mọi người và ngược lại.

 Phát huy vai trò của dân vận khéo trong công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chi bộ và lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã thực hiện việc tuyên truyền và chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2020 với chủ đề là: “Tạo môi trường thân thiện trong làm việc và học tập” nhằm khuyến khích viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện đoàn kết, và thực hiện đoàn kết với tất cả cán bộ, viên chức, công chức và với học viên trong toàn Trường, tích cực thi đua sống và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Theo đó, chủ đề dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020 là phải tập hợp, vận động cán bộ, viên chức của Phòng nhận thức rõ tầm quan trọng của mối quan hệ ứng xử giữa cán bộ, viên chức của phòng với cán bộ, viên chức của các phòng, khoa khác, với người lao động, với học viên chấp hành tốt nguyên tắc văn hóa ứng xử nhằm đưa hoạt động Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao nhất.

Trong đó, nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm hơn nữa trong việc xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự và thực hiện ứng xử văn minh trong giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau, giữa viên chức, giảng viên trong phòng với học viên, người lao động trong Trường khi thực thi nhiệm vụ phải càng được chú trọng, phát huy cao tính dân chủ. Mỗi cán bộ, viên chức phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phải luôn ý thức rõ về vị trí việc làm của mình và xây dựng cách thức giao tiếp tốt nhất; mọi công việc quản lý phải luôn luôn  phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, viên chức, nhất cán bộ lãnh đạo Phòng trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nên những giá trị cốt lõi trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thích ứng có chọn lọc những giá trị mới trong giao tiếp ứng xử để phù hợp với môi trường hiện đại.

Thực hiện mô hình dân vận khéo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thì mỗi cán bộ, viên chức phải nắm bắt thật rõ chức năng, nhiệm vụ, các quy định, quy chế, quy trình của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, để giải thích rõ cho mọi người trong và ngoài Nhà trường hiểu đúng, làm đúng, tự giác chấp hàng các quy định, quy trình, quy chế,…từ đó, hoạt động Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ vận hành tốt.

Khi trao đổi với đồng nghiệp, học viên và người khác phải nghiêm túc tuân thủ những nguyên tắc ứng xử 4 xin là phải luôn lôn: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép; 4 luôn là: luôn mĩm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ nhằm thể hiện sự văn minh, lịch sự, vui vẻ và thái độ tôn trọng. Mỗi viên chức khi giao tiếp với đồng nghiệp, với học viên có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ phòng; đối với viên chức lãnh đạo tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng; viên chức lãnh đạo trong quan hệ ứng xử với cấp dưới, học viên không áp đặt, không được duy ý chí, bảo thủ mà phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của học viên, gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

Cần gắn với việc xây dựng môi trường làm việc, học tập xanh, sạch, đẹp bằng việc mỗi viên chức, mỗi học viên giữ gìn chỗ làm việc của cá nhân, phòng, khu làm việc, khu học tập luôn sạch sẽ, thu gom và đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn nếp sống văn minh nơi đô thị: “nói không với rác thải nhựa”, “nói không với thuốc lá”, “nói không với xả rác bừa bãi”,….

Trong quá trình quản lý, dạy học và học tập, viên chức, người lao động và học viên luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; hết lòng vì nước, vì dân; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; trung thực, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, nêu gương; chống tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái; phải thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; hết lòng thương yêu, quý trọng, biết lắng nghe và tận tâm, tận lực với công việc được giao; kiên quyết chống quan liêu, hách dịch, kiêu ngạo, vô cảm, bệnh hình thức, xa rời đồng nghiệp, học viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, thẳng thắn, thành thật nhìn nhận và sửa chữa khuyết điểm; không nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Giữ gìn và phát huy tốt các chuẩn mực đạo đức xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nếp sống văn hóa trong giao tiếp, giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp…

Lời Bác dạy về thực hiện công tác dân vận đến nay đã hơn 70 năm, nhưng vẫn vẫn còn nguyên tính thời sự. Với quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ không ngừng phấn đấu, vận dụng tư tưởng dân vận của người, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công việc, để không những quản lý tốt, mà còn giảng dạy tốt, là trung tâm đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn, để cùng tiến bộ, góp phần cùng với Nhà trường tạo lập môi trường văn hóa, văn minh, lịch sự không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà.

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Kỳ (1989), Bác Hồ viết Di chúc, Nxb Sự thật, Hà Nội, tr.7.

2. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, tr.234.

 

Số lần đọc: 62
Tin liên quan