20.07.2016
* Số lượng công đoàn viên:  55 đoàn viên
 
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị nhiệm kỳ 2019-2024:  07 đồng chí.
     + Đồng chí Phạm Thị Thơm - Chủ tịch
     + Đồng chí Tô Thị Trúc Giang - Phó Chủ tịch 
     + Đồng chí Phùng Thị Tiền - Ủy viên
     + Đồng chí Lưu Kim Hòa - Ủy viên
     + Đồng chí Giang Đào Thơ - Ủy viên
     + Đồng chí Nguyễn Tuấn An - Ủy viên
     + Đồng chí Lê Quốc Cường - Ủy viên
 
- Tổ Công đoàn trực thuộc: 5 tổ (Phòng, khoa)
    +  Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học
    +  Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu
    +  Khoa Lý luận Cơ sở
    +  Khoa Nhà nước và pháp luật
    +  Khoa Xây dựng Đảng
 
Số lần đọc: 422