20.07.2016
* Tổng số đảng viên:  44 đồng chí.
 
- Đảng ủy: 8 đồng chí:
      Bí thư: Đồng chí Chu Văn Hưởng
- Ban Thường vụ Đảng ủy: 
    1. Đồng chí Chu Văn Hưởng
    2. Đồng chí Phạm Thị Thơm
    3. Đồng chí Nguyễn Văn Doãn
- Đảng ủy viên:
    1. Đồng chí Tô Thị Trúc Giang
    2. Đồng chí Phạm Thanh Hạ
    3. Đồng chí Dương Thanh Khang
    4. Đồng chí Phạm Văn Quang
    5. Đồng chí Trần Tuệ Quang     
- Ủy ban kiểm tra:
    1. Đồng chí Phạm Thị Thơm
    2. Đồng chí Trần Tuệ Quang
* Chi bộ trực thuộc:  5 chi bộ.
           + Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở
           + Chi bộ Xây dựng Đảng 
           + Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật
           + Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
           + Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
Số lần đọc: 4052