Thực hiện kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 17/3/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tổ chức hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Trường Chính trị Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần ...
Thực hiện kế hoach số 203-KH/TU, ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tổ chức hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Trường Chính trị Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh vơi chủ đề "nâng cao chất lượng giảng dạy ...