08.07.2016

Nhân sự của Khoa Nhà nước và pháp luật

 Họ và tên

 Phạm Thanh Hạ

 Chức vụ

 Trưởng khoa

 Năm sinh

 1964

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 thanhhatctkg@gmail.com

 Họ và tên

 Giang Thị Đào Thơ

 Chức vụ

 Giảng viên

 Năm sinh

 1975

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 daothotctkg@gmail.com

 Họ và tên

 Trần Linh Hương

 Chức vụ

 Giảng viên

 Năm sinh

 1974

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 huong0674@gmail.com

 Họ và tên

 Huỳnh Thị Kim Hương

 Chức vụ

 Giảng viên

 Năm sinh

 1977

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 huongtctkg@gmail.com

 Họ và tên

 Nguyễn Thị Minh Thanh

 Chức vụ

 Giảng viên

 Năm sinh

 1983

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 minhthanhcn08@gmail.com

 Họ và tên

 Phan Thị Thanh Thảo

 Chức vụ

 Giảng viên

 Năm sinh

 1986

 Học hàm, học vị

 Thạc sĩ

 Email                    

 ptttthaoctkg@gmail.com

Họ và tên Hình Nhật Tân
Chức vụ Giảng viên
Năm sinh 1980
Học vị, học hàm Thạc sĩ
Email tankgcc@gmail.com

 

Số lần đọc: 1523