08.07.2016

Nhân sự của Khoa Xây dựng Đảng

Họ và tên

Nguyễn Văn Doãn

Chức vụ

Trưởng khoa

Năm sinh

1964

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

anhdoantct@gmail.com

Họ và tên

Phùng Thị Tiền

Chức vụ

Phó Trưởng khoa

Năm sinh

1975

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

phungthitienkg@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Văn Quang

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1970

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

nguyenquang1966kg@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Thị Hường

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1976

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

nguyenhuong676@ymail.com

Họ và tên

Lê Thị Ửng

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1980

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

leungtctkg@gmail.com

Họ và tên

Lê Trung Kiên

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1981

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

letrungkien2107@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Đặng Thùy Diễm

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1984

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

nguyendiem1814@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Xuân Hậu

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1979

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

xuanhautct@gmail.com

Họ và tên

Huỳnh Thanh Giang

Chức vụ

Giảng viên

Năm sinh

1983

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

thanh83giang@gmail.com

 

Số lần đọc: 1362