08.07.2016

Nhân sự của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Họ và tên

Tô Thị trúc Giang

Chức vụ

Trưởng phòng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1976

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

Giangho.1976@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Văn Cảnh

Chức vụ

Phó Trưởng phòng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1962

Học hàm, học vị

Thạc sĩ

Email                    

nguyenvancanhtctkg@gmail.com

Họ và tên

Lưu Kim Hòa

Chức vụ

Phó Trưởng phòng, chuyên viên

Năm sinh

1965

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

kimluuhoakg@gmail.com

Họ và tên

Lê Thùy Trang

Chức vụ

Kế toán trưởng

Năm sinh

1990

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

lethuytrang@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Hồng Lũy

Chức vụ

Chuyên viên

Năm sinh

1981

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

nguyenhongluykg@gmail.com

Họ và tên

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Chức vụ

Chuyên viên tổng hợp, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1986

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

phuongntm8@gmail.com

  

Họ và tên

Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ

Chuyên viên quản trị mạng, giảng viên kiêm nhiệm

Năm sinh

1984

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

nguyentrunghieuit184@gmail.com

Họ và tên

Vũ Văn Mừng

Chức vụ

Chuyên viên, thủ thư

Năm sinh

1979

Học hàm, học vị

Cử nhân

Email                    

vuphutruong@gmail.com

Họ và tên

Từ Minh Quang

Chức vụ

Cán sự, lái xe

Năm sinh

1968

Học hàm, học vị

Trung cấp

Email                    

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 1012