Căn cứ Biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ngày 18/4/2020 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Chính trị thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 và lịch phỏng vấn vòng 2 đối với những thí sinh đạt ở vòng 1. (có thông báo ...
Thực hiện Thông báo số 991-TB/VPTU ngày 13/3/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh. Ngày 16 tháng 3 năm 2020 Nhà trường đã ra thông báo số 380-TB/TCT về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, có thông báo đính kèm.